Välkommen till

SD Uppvidinge

Det här vill vi i Uppvidinge

Sverigedemokraterna Uppvidinge är en politisk förening som arbetar för en bra kommun. Vår vision är att Uppvidinge skall vara en bra plats att växa upp, arbeta, bo och bli gammal i. Vi är övertygade om att bo och verka på landsbygden - det är framtiden. Här finns en framgångsrik företagarkultur, en anrik kulturhistoria och vackra omgivningar.

Om du röstar på Sverigedemokraterna så röstar du på försiktig och väl planerad utveckling för ett hållbart och effektivt Uppvidinge. Vårt primära fokus är att skattemedel skall gå till kärnverksamhet och god ekonomisk hushållning är grunden. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Kvalitativ skola och förskola

Behöriga lärare skall ges möjligheten att göra just vad de utbildat sig för: att undervisa. Alltför stor del av lärarnas tid går idag till annat, vilket drabbar kvaliteten i skolan. Tryggheten och studieron i skolan har under lång tid sakta försämrats och att göra situationen bättre är ett måste för att eleverna skall få chansen att lära sig. Kompetensutveckling för befintlig personal behöver intensifieras. Att kunna få möjligheten till meningsfull praktik som kan leda till arbete och lokal yrkeskarriär är ett spår som behöver mer fokus, alla är inte intresserade av att studera vidare efter grundskolan.

Arbetsmarknad och etablering

Uppvidinge har ett urstark näringsliv som skapar många arbetstillfällen i kommunen. För de som står långt ifrån arbetsmarknaden och uppbär ersättning från kommunen så skall självförsörjning vara målet och språkförståelse ett krav. Vuxenutbildning skall inte bara vara en kostnad, den skall gynna hela kommunen. Vi vill inrätta en nämnd för Arbete & Välfärd för att intensifiera arbetet med att individer skall kunna vara självförsörjande.

Service i alla 5 kommundelar

Omsorgen i Uppvidinge skall vara värdig och nära, utgångspunkten skall vara utifrån den behövande. Vi arbetar för att det skall vara 5 särskilda boenden i vår kommun. Hemtjänsten skall ha tiden att möta och lära känna den behövande. Centralisering av kommunala verksamheter är ingen automatisk besparing, vi ger hellre personalen möjligheten att skapa en väl fungerande och effektiv verksamhet. För att bli bättre så behöver vi lära av de kommunerna med samma förutsättningar som Uppvidinge som lyckats bäst.

Samhällsbyggnad och infrastruktur

Det behövs fler attraktiva tomtmarker och industrimark färdigställda för byggnation. Vi vill även se fler marklägenheter nära kommunal service. Vi vill dock ha ett stopp för mer vindkraftsetablering. Miljöerna i och runt omkring samhällena skall vara trivsamma och möjliggöra motion i vår vackra natur. Uppvidinge har ett eftersatt underhåll av fastigheter och vi är måna om att det arbetas fram en realistisk plan för renovering av fastigheter, VA och vägar. Renovering av kommunala fastigheter med kulturintresse skall utföras varsamt och i ursprunglig stil. När det kommer till fiberutbyggnad och mobiltäckning så behövs ett ökat fokus för att kommunikation skall fungera väl i hela kommunen. Arbetet med att ta bort prickad mark skall ökas.

Aktuellt

God ekonomisk hushållning

På tisdag 6/9 2022 så är det mandatperiodens sista kommunfullmäktige. Under detta möte så står ledamöterna inför 2 stora investeringsbeslut på sammanlagt över 100 miljoner kronor, som kommer att belasta kommunens resultat med minst 8 miljoner kronor, varje år. Om man planerar stora investeringar måste man även skapa utrymme i framtida resultat för att ha […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Kronoberg