Sverigedemokraterna Kronobergs valmanifest 2014-2018 | Sverigedemokraterna i Uppvidinge

Sverigedemokraterna Kronobergs valmanifest 2014-2018

TRYGGHET OCH FRAMTIDSTRO

Det trygga och harmoniska samhället är en möjlighet. Vi anser att invandrare ska anpassa sig till vårt
samhälle, värderingar och levnadsmönster, inte tvärtom. Vi anser vidare att det är föräldrarnas ansvar
att ge sina barn modersmålsundervisning och inte skattebetalarnas.

Vi vill:

 • Att våra kommuner motsätter sig all form av avtal med migrationsverket
 • Främja svensk kultur, svenska traditioner och svenska värderingar
 • Motverka svenskfientliga attityder i skolan

 

 

STOPPA ANSVARSLÖS VINDKRAFTSUTBYGGNAD

Vi ser vindkraften endast som ett komplement inom energiförsörjningen. Vindkraften kan inte fungera
som baskraft med konstant elproduktion, då effekten varierar utifrån rådande vindförhållanden.
Medel som idag satsas på att subventionera utbyggnad och drift av vindkraftsparker bör satsas på
andra energikällor. I de fall man ändå väljer att bygga ut vindkraftverk måste hänsyn tas till natur, djur,
närboende och miljöpåverkan.

Vi vill:

 • Ompröva tidigare beslut om att etablera stora vindkraftsparker
 • Att stor hänsyn tas till miljö- och naturintressen samt lokal opinion vid etablering av vindkraft
 • Att de fastighetsägare som drabbas av sänkt marknadsvärde till följd av en vindkraftsetablering
 • ska kompenseras ekonomiskt av ägaren till vindkraftsparken

 

 

DEMOKRATI

En övergripande fråga för Kronoberg är demokratifrågan. Demokrati är beroende av medborgarnas
vilja och möjlighet till engagemang, därvid måste vi arbeta och lyckas. Demokrati förutsätter att
medborgarna har ett förtroende för oss politiker. Det uppnår vi genom dialog och ansvarstagande.

Vi vill:

 • Att deltagande demokrati med kommunala folkomröstningar genomförs i viktiga frågor
 • Att forum och platser skapas för samtal och debatt

 

 

FÖR BARNENS OCH FAMILJENS BÄSTA

För att familjen ska fungera krävs att både föräldrarnas och barnens behov tillgodoses. Vår roll som
beslutsfattare är att skapa de bästa förutsättningarna genom att erbjuda barnomsorg på obekväm
arbetstid, stimulerande utemiljöer, gröna skolgårdar och pedagogisk verksamhet. Närhet och
tillgänglighet är nyckelord för barnomsorgen. Från tidig ålder till skolan är barngruppernas storlek av
betydelse. Med en god barnomsorg förebygger vi både stress och framtida problem. Vi fokuserar extra
på småbarnsgrupperna.

Vi vill:

 • Att våra skolor och barnomsorg ska kännetecknas av tillgänglighet, närhet och kvalitet
 • Att det ska vara en rimlig arbetsbelastning för personal inom omsorg och skola
 • Att kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Att det finns tillgängliga och pedagogiska lekplatser samt ungdomsverksamhet i samtliga
 • kommundelar

 

 

VÄRDIGHET GENOM HELA LIVET

Våra äldre har efter ett långt arbetsliv rätt till vård och omsorg. Livet fortsätter efter pensioneringen.
Boende vid våra äldreboenden ska ges möjlighet till en aktiv vardag. Möjligheten till trygghetsboende
ska öka. Personalen inom äldreomsorgen ska ha löner som motsvarar deras insatser och utbildning.
Människor med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället och möjligheterna till delaktighet ska
stärkas. Rätten till arbete och socialt liv på lika villkor ska förbättras.

Vi vill:

 • Att det införs terapibiträde
 • Att det införs en parboendegaranti inom äldreomsorgen
 • Att intelligenta trygghetslarm erbjuds samtliga i riskgrupper
 • Att det ska skapas en långsiktig strategi för hur pensionärer och människor med funktionshinder
 • ska behandlas med värdighet, inte som andra klassens medborgare